no-img

ادامه مطلب

DOC
بررسي روش هاي بكارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقاء فرايند  ياددهي ـ يادگيري دانشجويان
doc
دسامبر 15, 2015
تعداد صفحه:179
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

بررسي روش هاي بكارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقاء فرايند ياددهي ـ يادگيري دانشجويان


بررسي روش هاي بكارگيري آموزش مجازي (ICT) در ارتقاء فرايند  ياددهي ـ يادگيري دانشجويان

نظام آموزشي هر كشور ركن اساسي در پيشرفت و توسعه در جامعه است و اين پيشرفت زماني مي‌تواند صورت بگيرد كه نظام آموزشي در آن نه تنها از لحاظ كميت بلكه از لحاظ كيفيت نيز رشد كرده باشد . آموزش مجازي يكي از اركاني مي‌باشد كه در توسعه آموزش عالي از لحاظ كيفيت موثر مي‌باشد . با آموزش مجازي و روشهاي بكارگيري آن مي‌توان امكان آموزش و تحصيل را براي كليه افراد جامعه در هر سني و هر نقطه از كشور فراهم نمود . در اين پژوهش كه هدف بررسي راه‌هاي بكارگيري آموزش مجازي در بالا بردن كيفيت ياددهي – يادگيري دانشجويان مي‌باشد ، محقق قصد دارد تا عواملي كه مي‌توان با استفاده از آن آموزش مجازي را بكار گرفت معرفي نمايد . پژوهش مورد نظر از نوع زمينه‌يابي است كه ابزار جمع آوري اطلاعات آن پرسشنامه محقق ساخته است . جامعه آماري پژوهش مورد نظر شامل ۲۴۰ نفر از اساتيد دانشگاه آزاد رودهن و ۱۴۰ نفر دانشگاه آزاد كرمانشاه است كه با استفاده از جدول مورگان جمعاً ۲۵۰ نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شد .

نتيجه بدست آمده از پژوهش مورد نظر نشان داد كه روش تدريس جديد ، روش online وسايل كمك آموزشي ، روشهاي جديد ارزشيابي ، روش جديد پژوهش از عوامل تشكيل دهنده آموزش مجازي مي‌باشند كه بر فرايند كيفيت ياددهي- يادگيري دانشجويان موثر است .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                ۲

بیان مسئله                                                                                                           ۷

اهمیت و ضرورت مسئله                                                                                       ۹

سوالات تحقیق                                                                                                  ۱۱

اهداف تحقیق                                                                                                     ۱۲

انگیزه پژوهشگر                                                                                                             ۱۳

تعاریف واژه های کلیدی                                                                                                 ۱۵

فصل دوم

ادبیات و پیشینه های پژوهش

تاریخچه اطلاع رسانی                                                                                         ۲۰

ظهور کتاب به عنوان رساله                                                                                  ۲۳

ظهور رسانه های صوتی و تصویری                                                                       ۲۴

انقلاب ارتباطی با رایانه ها                                                                                   ۲۵

فن آوری اطلاعات                                                                                              ۳۰

اهمیت و ضرورت فن آوری اطلاعات                                                                   ۳۸

برنامه ریزی در جهت بکارگیری فن آوری اطلاعات                                                           ۴۰

فن آوری ارتباطات                                                                                             ۴۱

فن آوری اطلاعات در برخی کشور ها                                                                   ۴۶

برنامه جامع فناوری اطلاعات دانشگاه واشینگتن شرقی                                             ۵۰

نقش فنآاوری اطلاعات و ارتباطات                                                                       ۵۳

آموزش مجازی                                                                                                  ۵۵

زیر ساخت آموزش مجازی                                                                                  ۵۷

مواد درسی در آموزش مجازی                                                                             ۵۸

کلاس در آموزش مجازی                                                                                    ۶۱

اینترنت                                                                                                              ۶۲

تاریخچه اینترنت                                                                                                             ۶۳

سازمان شبکه ای                                                                                                             ۶۳

قابلیت های اینترنت                                                                                             ۶۶

عوامل گسترش اینترنت                                                                                        ۶۷

شبکه جهانی وب                                                                                                            ۷۰

اینترانت                                                                                                                         ۷۱

اکسترانت                                                                                                           ۷۲

آموزش از طریق شبکه                                                                                         ۷۲

موضوعات آموزش online                                                                                ۷۵

عناصر آموزش online                                                                                      ۷۷

نقش آموزش online در آموزش عالی                                                                 ۷۹

کیفیت یاددهی- یادگیری در آموزش عالی                                                                        ۷۹

کیفیت آموزش و یادگیری                                                                                   ۸۲

ساختار کیفیت در نظام آموزشی                                                                           ۸۵

برنامه ریزی جهت یاددهی- یادگیری در نظام آموزش عالی                                                ۸۷

بهبود کیفیت آموزش در آموزش مجازی                                                               ۸۹

کاربرد روشهای تدریس در آموزش مجازی و مرسوم                                              ۹۲

تعریف و تحلیل تدریس سنتی                                                                              ۹۳

تدریس مجازی                                                                                                   ۹۸

الگوها و روشهای تدریس مجازی                                                                                     ۹۹

آموزش برنامه ای                                                                                                ۱۰۲

آموزش به وسیله رايانه                                                                                         ۱۰۳

آموزش انفرادی تجویز شده                                                                                 ۱۰۴

آموزش انفرادی هدایت شده                                                                                ۱۰۴

روش بحث گروهی                                                                                             ۱۰۵

روش مشارکتی                                                                                                   ۱۰۷

ارزشیابی                                                                                                            ۱۰۸

اهمیت و ضرورت ارزشیابی                                                                                 ۱۰۹

انواع ارزشیابی                                                                                                    ۱۱۰

نقش پژوهش در آموزش                                                                                                 ۱۱۴

مراحل انجام پژوهش                                                                                           ۱۱۵

هدف از انجام پژوهش                                                                                        ۱۱۹

پیشینه های پژوهشی داخل کشور                                                                          ۱۲۱

پیشینه های پژوهشی خارج از کشور                                                                      ۱۲۲

فصل سوم

فرایند پژوهش

روش تحقیق                                                                                                       ۱۲۶

متغیر های تحقیق                                                                                                            ۱۲۶

ابزار تحقیق و روش سنجش متغیر ها                                                                      ۱۲۶

تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق                                                                           ۱۲۸

جامعه نمونه روش های و نمونه گیری                                                                    ۱۲۸

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده در پژوهش                                ۱۲۸

فصل چهارم

یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                                ۱۳۱

آمار توصیفی داده ها                                                                                           ۱۳۲

آمار استنباطی داده ها                                                                                          ۱۵۶

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش                                                                                                  ۱۶۴

بحث و نتیجه گیری                                                                                             ۱۶۶

پیشنهادات                                                                                                          ۱۶۹

چند پیشنهاد به محققین آینده                                                                                ۱۷۱

محدودیت ها و مشکلات                                                                                                 ۱۷۲

منابع و ماخذ                                                                                                       ۱۷۳

ضمائم

نمونه پرسشنامه                                                                                                   ۱۸۱

جدول همبستگی متغیر ها                                                                                                 ۱۸۳

محاسبه آلفای کرونباخ                                                                                        ۱۸۴

 برچسب‌ها :

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *