no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی
doc
اکتبر 15, 2017
تعداد صفحه:145
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی


پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه میزان سلامت روانی در کارکنان بهزیستی انجام شده است که جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارمندان زن و مرد اداره بهزیستیر با حجم ۳۶ نفر تشکیل می دهند که از این افراد تعداد ۳۱ نفر با محقق در اجرای آزمون سلامت عومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته همراه آن همکاری نموده اند این تحقیق از انواع زمینه یابی و با هدف بررسی یک فرضیه و چهار سوال تحقیقی انجام گرفت که داده های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با درجه آزادی ۹۵% مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از تجزیه و تحلیل داده های آماری نتایج بدست آمده در پاسخ به فرضیه و سوالات تحقیق به این ترتیب مشخص شده است که میزان سلامت روانی در مردان بیشتر از زنان است و بین سلامت روانی و سن کارمندان رابطه معنی داری وجود ندارد همچنین نتایج گویای این مطلب است که نوع اشتغال در کارمندان در میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار نیست و وجود گروههای مختلف فعالیتی در اداره بهزیستی تأثیری در میزان سلامت روانی کارمندان ندارد و بالاخره این که بین سلامت روانی و سنوات کاری کارمندان بهزیستی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
کلیات و مقدمه
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………… ۳
۱-۲ بیان مسئله …………………………………………………… ۴
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………… ۵
۱-۴ اهداف تحقیق ………………………………………………… ۶
۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ……………………………………… ۶
۱-۶ متغیرهای تحقیق ……………………………………………… ۷
۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی ………………………………………… ۸
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
۱-۲ پیشینه نظری تحقیق …………………………………………… ۱۱
۲-۱-۱ مفهوم سلامت روان ………………………………………… ۱۱
۲-۱-۲ تاریخچه سلامت روان در جهان ………………………………… ۱۲
۲-۱-۳ تاریخچه سلامت روان در ایران ………………………………… ۱۴
۲-۱-۴ مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف ……………………… ۱۷
۲-۱-۵ سلامت روان از نظر مکاتب …………………………………… ۱۸
۲-۱-۶ اصول سلامت روان ………………………………………… ۲۰
۲-۱-۷ هدف ایجاد سلامت روان ……………………………………… ۲۳
۲-۱-۸ مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان ……………………… ۲۵
۲-۱-۹ جمع بندی ………………………………………………… ۲۸
۲-۲ پیشینه عملی تحقیق …………………………………………… ۲۹
۲-۲-۱ همه گیر شناسی در ایران ……………………………………… ۲۹
۲-۲-۲ بررسی همه گیر شناسی در جهان ……………………………… ۳۱
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ روش تحقیق ………………………………………………… ۳۸
۳-۲ جامعه آماری ………………………………………………… ۳۸
۳-۳ نمونه تحقیق ………………………………………………… ۳۹
۳-۴ ابزار تحقیق ………………………………………………… ۳۹
۳-۴-۱ مقیاس های چهارگانه آزمون …………………………………… ۴۰
۳-۴-۲ موارد کاربرد و محدودیت های آزمون …………………………… ۴۰
۳-۴-۳ نمره برش آزمون …………………………………………… ۴۱
۳-۵-۳ پایایی آزمون ……………………………………………… ۴۲
۳-۶ اعتبار پرسشنامه ………………………………………………… ۴۲
۳-۷ روش جمع آوری اطلاعات و اجرا ……………………………… ۴۳
۳-۸ تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………… ۴۳
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………………… ۴۵
۴-۲ میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه …………………………… ۴۸
۴-۳- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق …………………………… ۵۰
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری …………………………………………… ۵۹
۵-۲ نتیجه گیری کلی ……………………………………………… ۶۱
۵-۳ محدودیت های تحقیق ………………………………………… ۶۱
۵-۴ پیشنهادات تحقیق ……………………………………………… ۶۲
منابع تحقیق ……………………………………………………… ۶۳
پیوست
پیوست ………………………………………………………… ۶۶
فهرست جداول
جدول ۲-۱ مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران ۳۵
جدول ۴-۱٫ داده های آماری جامعه مورد مطالعه ………………………… ۴۶
جدول ۴-۲ میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه ………………………… ۴۸
جدول ۴-۳ مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون ………………………… ۵۰
جدول ۴-۴ محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی …… ۵۲
جدول ۴-۵ مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال ……………… ۵۳
جدول ۴-۶ تجزیه و تحلیل واریانس ها ………………………………… ۵۴
جدول ۴-۷ مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت ………………… ۵۴
جدول ۴-۸ تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت …………… ۵۶
جدول ۴-۹ محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی ………… ۵۶
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام ۴-۱ نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان …… ۴۶
نمودار هیستوگرام ۴-۲ سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان ……… ۴۸
نمودار ۴-۳ مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال ………………………… ۵۰
نمودار ۴-۴ میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت …………… ۵۲برچسب‌ها :

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *