no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه ها
doc
اکتبر 15, 2017
تعداد صفحه:120
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه ها


پایان نامه بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاه ها

مقدمه

اگر چه برای سلامت روانی تعاریف مختلفی ارائه شده است و از سوی افراد و مجامع علمی مختلف تعاریف متفاوتی ارائه شده است ولی همگی بر این نکته تأکید دارند که شخصی را می توان سالم دانست که از نظر جسمی و روانی در شرایط مساعد و مطلوبی قرار داشته باشد.

در برخی موارد و مطالعات برای بررسی و سنجش میزان سلامت روانی از مطالعات همه گیر شناسی استفاده می شود. برای تغییر در میزان و شدت سلامت روانی در افراد همواره دلایل و متغیرهای متفاوتی شناسایی شده است. عواملی چون بیماری یا فوت یکی از بستگان ، تغییر شغل، مسائل اقتصادی، ویژگیهای جسمانی و … که در مواجهه با چنین شرایطی از روشهای مقابله ای و پیشگیرانه در سطوح مختلف برای بهبود سلامت روان در افراد جامعه استفاده می شود.

در بحث راجع به سلامت روانی و عمومی در بین مراکز و ادارات دولتی و خصوصی و بررسی تمام جنبه ها و رویدادها و حالات تندرستی کارکنان چنین مراکزی یکی از مسائل مورد توجه محققان و همه گیر شناسان می باشد. بخصوص اینکه این بررسی ها در مراکزی انجام پذیرد که نقش خاصی در اجتماع دارند و افکار عمومی جامعه نسبت به آنها نظر مثبتی داشته و توجه خاصی را به خود جلب کرده باشند. مؤسساتی چون دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که رفتار کارکنان آنها همواره از سوی دانشجویان و مراجعه کنندگان به آنها مورد توجه است و رفتار آنها به دقت مورد بررسی قرار می گیرد و نوع تعامل کارکنان یا دیگران در چنین مراکزی همواره مورد توجه قرار داشته و از حساسیت خاصی برخوردار می باشد.

در بحث راجع به سلامت روان کارکنان دانشگاهها و مقایسه آنها با یکدیگر عوامل متعددی هستند که می توانند بر میزان سلامت روانی آنها تأثیر گذار باشند مثلاً موقعیت فیزیکی، شهرت و اعتبار محل مورد نظر، سن ، جنس، و نوع اشتغال کارکنان در چنین مراکزی را می توان نام برد. که در این تحقیق به بررسی بعضی از این عوامل می پردازیم: البته با توجه به اهمیت بالای همه گیر شناسی بیماریهای روانی به خصوص همه گیر شناسی در ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی بخصوص مراکز آموزش عالی این نوع مطالعات در ایران کمتر انجام پذیرفته است که عوامل بسیاری از قبیل حساسیت زیاد،
وقت گیر بودن، داشتن هزینه های سنگین ، مطالعاتی و از طرف دیگر عدم شناخت کافی نسبت به اختلالات روانی و عوارض و پیامدهای آن بر روی رفتارهای فردی و عملکرد اجتماعی و تأثیرات زیانبار آن بر محیط های خانوادگی در این بابت تأثیر گذار بوده است با امید به این که دست اندرکاران مسائل بهداشتی و وزازت آموزش و تحقیقات و فناوری امکانات لازم را در این زمینه مبذول دارند تا شاهد پژوهشهای بیشتری در مورد سلامت روان کارکنان مراکز آموزش عالی درمناطق مختلف کشور باشیم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۲
بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….. ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………….. ۶
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۹
هدف کلی…………………………………………………………………………………………………… ۹
اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………….. ۹
سئوالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۰
متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۱۱
تعاریف مفهومی و عملیاتی……………………………………………………………………………. ۱۲
مفهوم سلامت روان……………………………………………………………………………………… ۱۴
تاریخچه سلامت و روان در جهان………………………………………………………………….. ۱۶
تاریخچه سلامت روان در ایران……………………………………………………………………… ۲۰
سلامت روان از دیدگاههای مختلف……………………………………………………………….. ۲۴
سلامت روانی از نظر مکاتب مختلف………………………………………………………………. ۲۶
اصول سلامت روانی……………………………………………………………………………………. ۲۹
هدف ایجاد سلامت روان……………………………………………………………………………… ۳۳
مکانیزم روانی و نقش آن در سلامت روان……………………………………………………….. ۳۶
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………. ۴۱
همه گیر شناسی در ایران………………………………………………………………………………. ۴۲
بررسی همه گیر شناسی در جهان……………………………………………………………………. ۴۶
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵۵
جامعه تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۵۵
نمونه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۵۶
ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۵۶
روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………….. ۵۷
مقیاس های چهارگانه آزمون GHQ…………………………………………………………….. ۵۷
موارد کاربرد و محدودیت های GHQ…………………………………………………………. ۵۸
نمره برش آزمون………………………………………………………………………………………… ۶۰
تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………. ۶۲
ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………. ۶۲
مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
توصیف و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………… ۶۵
فرضیه آزمایی……………………………………………………………………………………………. ۷۱
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. ۷۴
محدودیتها………………………………………………………………………………………………… ۷۷
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. ۷۸
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………. ۷۹
پیوست……………………………………………………………………………………………………… ۸۲

فهرست جداول
جدول (۱ ـ ۲ ) مقایسه بــررسی های انجام شده در مــورد شیوع بیماریهای روانـی در مناطق مختلف جهان و ایران۵۲
جدول (۱ ـ ۴ ) توصیف داده های بدست آمـــده از دو گـــروه کـارکنـان ودانشگــاه …۶۵
جدول (۲ ـ ۴ ) بررسی خصوصیات دموگرافیک گروههای مورد مطالعه ……………………۶۵
جدول (۳ ـ ۴ ) مقایسه نمرات سلامت روانی کارکنان دانشگاه های هنر و پیام نور………. ۶۶
جدول ( ۴ ـ ۴ ) مقایسه نمرات سلامت روانی زنان و مردان شاغل در دو دانشگاه………… ۶۷
جدول ( ۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات سلامت روانی در کارکنان بر اساس نوع فعالیت………….. ۶۸
جدول ( ۶ ـ ۴ ) بررسی رابطه مـدت فعالیت با سلامـت روانی در بین کارکنــان دو دانشگـاه..۶۹
جدول ( ۷ ـ ۴ ) بررسی رابطه سن با سلامت روانی در بین کارکنان در دانشگاه……………۷۰

فهرست نمودارها
نمودار ( ۱ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات سلامت روانی در دانشگاه پیام نورو هنر……………۶۶
نمودار ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات سلامت روانی زنان و مردان در دو دانشگاه…….. ۶۷
نمودار ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات سلامت روانی در کارکنان اداری و خدماتی…….۶۸

 درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *