no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی شیوع اختلال های روانی در جانبازان
doc
اکتبر 14, 2017
تعداد صفحه:100
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی شیوع اختلال های روانی در جانبازان


پایان نامه بررسی شیوع اختلال های روانی در جانبازان

چکیده

تحقیق حاضر شیوع اختلال های روانی بین جانبازان و افراد عادی را بیان می کند هدف از انجام این تحقیق مقایسه اختلالات روانی در جانبازان و افراد عادی است .

سئوالهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از

۱ ـ آیا میزان افسردگی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۲ ـ آیا میزان اضطراب در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۳ ـ آیا میزان پارانویا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۴ ـ آیا میزان خود بیمار انگاری در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۵ ـ آیا میزان حساسیت بین فردی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۶ ـ آیا میزان خصومت در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۷ ـ آیا میزان فوبیا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۸ ـ آیا میزان روان پریشی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

۹ ـ آیا میزان وسواس در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی مقایسه ای است جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه جانبازانی است که در بنیاد جانبازان تشکیل پرونده داده اند و گروهی از افراد عادی که از نظر سن و جنس با آزمودنی ها هماهنگ بوده اند از هر گروه به طور تصادفی ۳۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . روش تجزیه و تحلیل استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی برای آزمون فرضیه ها می باشد که تمام این فرضیه ها از آزمون تی استیودنت استفاده شده است .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول …………………………………………………………………………………….۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۶

اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۷

سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۸

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق ………………………………………… ۹

فصل دوم ………………………………………………………………………………… ۱۳

تعریف اختلال روانی ………………………………………………………………………………………….۱۴

دیدگاههای مختلف درباره اختلال روانی ………………………………………………………….. ۱۶

افسردگی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

عوامل ایجاد کننده افسردگی……………………………………………………………………………… ۲۴

نظریه های مختلف درباره افسردگی ……………………………………………………………….. ۲۶

روان پریشی(پسیکوز) …………………………………………………………………………………….. ۲۸

تعریف خود بیمار انگاری………………………………………………………………………………….. ۳۴

سبب شناسی خود بیمار انگاری ………………………………………………………………………. ۳۶
راهنمای تشخیصی ۳۸

اضطراب …………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

علل اضطراب از دیدگاه های مختلف روانشناسی ……………………………………………. ۴۴

درمان اختلالات اضطرابی ………………………………………………………………………………… ۴۵

نوروز وسواس ………………………………………………………………………………………………… ۴۷

راهنمای تشخیص : …………………………………………………………………………………………… ۵۲

درمان ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

فوبیا …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

انواع هراس ها ………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

خصومت ( پرخاشگری ) …………………………………………………………………………………… ۵۷

علل پرخاشگری ………………………………………………………………………………………………… ۵۸

کنترل پرخاشگری …………………………………………………………………………………………….. ۵۹

اساس زیستی پرخاشگری ……………………………………………………………………………….. ۶۰

نقش یادگیری در پرخاشگری……………………………………………………………………………. ۶۱
حساسیت بین فردی …….. ۶۳
تاریخچه پارانوئید ….. ۶۶
طبقه بندی پارانوئید …. ۶۶
علل بیماری پارانوئید…. ۶۹

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

فصل سوم……………………………………………………………………………….. ۷۷

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۷۸

جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………….۷۹

روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۷۹

ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………………………………………………. ۸۲

فصل چهارم…………………………………………………………………………….. ۸۴

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

توصیف و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. ۸۵

فرضیه آزمایی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

فصل پنجم……………………………………………………………………………….. ۱۰۵

بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………. ۱۰۶

محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………… ۱۱۰

پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

پیوست …………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

فهرست جداول

جدول (۱ـ ۴) توصیف داده های بدست آمده از دو گروه افراد عادی وجانباز…………………… ۸۵

جدول ( ۲ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد عادی…………………………………………………………۸۶

جدول ( ۳ ـ ۴ ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد جانباز……………………………………………………….۸۷

جدول (۴ ـ ۴ ) بررسی خصوصیات دموگرافیک نمونه مورد مطالعه در متغیرهای مورد بررسی …………………۸۸

جدول ( ۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات افسردگی در دو گروه مورد مطالعه………………………………………۸۹

جدول (۶ ـ ۴ ) مقایسه نمرات خودبیمارانگاری در دو نمونه مورد مطالعه…………………………..۹۰

جدول ( ۷ ـ ۴ ) مقایسه نمرات اضطراب در دو نمونه مورد مطالعه……………………………………..۹۱

جدو ل( ۸ ـ ۴ ) مقایسه نمرات روان پریشی در دو نمونه مورد مطالعه……………………………….۹۲

جدول ( ۹ ـ ۴ ) مقایسه نمرات وسواس در دو گروه موردمطالعه………………………………………..۹۳

جدول ( ۱۰ ـ ۴ ) مقایسه نمرات حساسیت در دو نمونه مورد مطالعه………………………………….۹۴

جدول (۱۱ـ ۴ ) مقایسه نمرات خصومت در دو نمونه مورد مطالعه……………………………………..۹۵

جدول ( ۱۲ ـ ۴ ) مقایسه نمرات پارانویا در دونمونه مورد مطالعه……………………………………..۹۶

جدول (۱۲ ـ ۴ ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه مورد مطالعه………………………………………….۹۷

جدول (۱۴ ـ ۴ ) مقایسه ضریب کلی علائم مرضی ( GSI) در دو نمونه مورد مطالعه………..۹۸

جدول ( ۱۵ ـ ۴ ) مقایسه نمرات جمع علائم مرضی (pst) در دو نمونه مورد مطالعه…………..۹۹

جدول (۱۶ ـ ۴ ) مقایسه ضریب ناراحتی (PSDI) در دو گروه…………………………………………….۹۹

جدول ( ۱۷ـ ۴ ) بررسی رابطه سن و تحصیلات با متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه….۱۰۰درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *