no-img

ادامه مطلب

DOC
تاثیر ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی بر رضایت شغلی درکارکنان دانشگاه آزاداسلامی شیراز در سال ۱۳۹۴
doc
دسامبر 17, 2015
تعداد صفحه:138
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

تاثیر ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی بر رضایت شغلی درکارکنان دانشگاه آزاداسلامی شیراز در سال ۱۳۹۴


تاثیر ویژگی شخصیتی درونگرایی وبرونگرایی بر رضایت شغلی به واسطه توانمندسازی روانشناختی در کارکنان دانشگاه آزاداسلامی شیراز در سال۱۳۹۴

دانشگاه بستر توسعه و تحول هر نظام اجتماعی بوده و لازمه هر تحول و توسعه پایداری وجود نیروهای توانمند دانشگاهی است. بدین سبب که مسئولان دانشگاه ها با یاری متخصصان رفتاری و منابع انسانی توجه خاصی را به پرورش کارکنان مبذول می‌دارند. هدف از انجام این تحقیق تعیین تاثیر ویژگی شخصیتی درونگرایی و برونگرایی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال ۱۳۹۴ است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز می‌باشد. تعداد نمونه‌ها بر اساس جدول مورگان ۱۴۸ نفر برآورد شده است. اما با احتصاب‌ ۲۰درصد از حجم نمونه به عنوان ریزش، تعداد ‌۱۷۸‌ پرسشنامه توزیع شد. در نهایت ۱۷۰ پرسشنامه وارد تجزیه و تحلیل داده ها شد. داده‌های مورد نیاز به روش طبقه بندی احتمالی و در قالب پرسشنامه جمع‌آوری شده‌است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی نیز استفاده شده است؛ از آنجايي كه در اين پژوهش هدف بررسي نقش واسطه اي و پيش بيني كننده متغيرها و همچنين تعيين ميزان اثرات مستقيم اين متغيرها است بنابراين برای بررسی فرضیه‌های اصلی پژوهش، به‌ منظور برآورد اثرات مستقيم و ضرايب مسير بين متغيرها در مدل از روش تحليل مسير كه در واقع همان ضرايب استاندارد (اثرات مستقيم) مي باشند، استفاده گرديد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درونگرایی و برونگرایی شخصیت هم به صورت مستقیم و هم به شکل غیر‌مستقیم (از طریق توانمندسازی روانشناختی) با رضایت شغلی ارتباط معنی‌دار دارد. علاوه بر این میزان اثر غیرمستقیم درونگرایی و برونگرایی شخصیت بر رضایت شغلی بیشتر از تأثیر مستقیم آن است.

فهرست مطالب
فصل اول
عنوان                                                                     صفحه
۹    ۱-۱مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ اهداف کلی
۱-۴-۲ اهداف جزئی
۱-۵ تعاریف متغیرها
۱-۵-۱ تعاریف مفهومی متغیرها
۱-۵-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲- مقدمه
۲-۱-مبانی نظری شخصیت
۲-۱-۱-مفهوم شخصيت
۲-۱-۲-نظريه هاي شخصيت
۲-۱-۲-۱-نظریه صفات
۲-۱-۲-۲-نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت
۲-۱-۲-۲-۱ عامل روان رنجورخویی
۲-۱-۲-۲-۲ عامل برون گرایی
۲-۱-۲-۲-۳ عامل انعطاف پذیری
۲-۱-۲-۲-۴ عامل توافق پذیری
۲-۱-۲-۲-۵ عامل با وجدان بودن
۲-۱-۲-۳ نظریه¬های زیستی شخصیت
۲-۱-۲-۴ نظریه خلق و خو
۲-۱-۲-۵ نظريه بقراط
۲-۱-۲-۶ نظريه کرچمر
۲-۱-۲-۷ رويکرد يادگيري اجتماعی
۲-۱-۲-۸ رويکرد روانکاري
۲-۱-۲-۹ رويکرد پديدار شناختي
۲-۱-۳ سه نظام عمده شخصیت
۲-۲-مبانی نظری رضایت شغلی
۲-۲-۱ رضایت شغلی؛ مفاهیم و تعاریف
۲-۲-۲ رضایت شغلی به عنوان یک احساس خوشایند
۲-۲-۳ رضایت شغلی به عنوان یک نگرش مثبت به شغل
۲-۲-۴ رضایت شغلی به عنوان یک قضاوت
۲-۲-۵ رضایت شغلی به عنوان یک ارزش
۲-۲-۶ رضایت شغلی به عنوان یک سازه چند بعدی
۲-۲-۷ رضایت شغلی به عنوان یک متغیر مستقل پیشایند
۲-۲-۸ رضایت شغلی به عنوان یک متغیر وابسته (پیامد)
۲-۲-۹ اهمیت و ضرورت رضایت شغلی
۲-۲-۱۰ عوامل رضایت شغلی
۲-۲-۱۱ نظریه‌های رضایت شغلی
۲-۲-۱۱-۱ نظریه امید و انتظار
۲-۲-۱۱-۲ نظریه ارزش
۲-۲-۱۱-۳ نظریه بریل
۲-۲-۱۱-۴ نظریه نقشی
۲-۲-۱۱-۵ نظریه نیازها
۲-۲-۱۱-۶ نظریه هرزبرگ
۲-۲-۱۱-۷ نظریه هالند
۲-۲-۱۲-شخصیت و رضایت شغلی
۲-۲-۱۳-ویژگی‌های شخصیتی و رضایت شغلی
۲-۲-۱۴-رابطه شخصیت متناسب با موقعیت شغلی
۲-۳-مبانی نظری  توانمندسازی روانشناختی
۲-۳-۱ توانمند سازی روانشناختی، مفاهیم و تعاریف
۲-۳-۲ رویکرد‌های توانمند سازی روانشناختی
۲-۳-۳ دید‌گاه‌های مختلف توانمند‌سازی
۲-۳-۳ -۱ دیدگاه عقلایی
۲-۳-۳ -۲ دیدگاه انگیزشی
۲-۳-۳ -۳ دیدگاه فوق انگیزشی
۲-۳-۳ -۴ دیدگاه روان- نمادین
۲-۳-۳ -۵ دیدگاه رابطه ای
۲-۳-۳ -۶ دیدگاه روانشناختی
۲-۳-۴- مزایای توانمند سازی نیروی انسانی
۲-۳-۵-اهميت پرداختن به موضوع توانمندساری کارکنان
۲-۳-۶-هداف توانمند سازي کارکنان
۲-۳-۷-انواع توانمندسازي
۲-۳-۸-دلایل توانمندسازي کارکنان
۲-۳-۹-روش‌ها و برنامه هاي توانمند سازي کارکنان
۲-۳-۱۰-فرایند توانمندسازي.
۲-۳-۱۱-دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان
۲-۴-پیشینه تحقیق
۲-۴-۱ تحقیقات داخلی
۲-۴-۲تحقیقات خارجی
۲-۵ چهارچوب نظری تحقیق
۲-۵-۱مدل و فرضیه های تحقیق
۲-۵-۲ فرضیات تحقیق    ۱۱
۷۰
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱مقدمه       ۷۲
۳-۲روش تحقیق        ۷۲
۳-۳ جامعه آماری     ۷۲
۳-۴نمونه و روش نمونه گیری      ۷۲
۳-۵ پرسشنامه شخصیت      ۷۳
۳-۵-۱پرسشنامه  رضایت شغلی         ۷۳
۳-۵-۲پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی        ۷۳
۳-۶ پایایی و روایی       ۷۴
۳-۶-۱ پایایی
۳-۶-۲ روایی       ۷۴
۷۴
۳-۷ فنون تحلیل داده ها      ۷۵
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱مقدمه    ۷۷
۴-۲تحليل توصيفي ويژگي‌هاي افراد مورد بررسي    ۷۷
۴-۳گزارش توصیفی متغیر‌ها     ۷۷
۴-۴ یافته‌های استنباطی    ۷۸
۴-۵بررسي فرضيات پژوهش    ۷۹
۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول    ۷۹
۴-۵-۲ آزمون فرضیه دوم    ۸۰
۴-۵-۳ آزمون فرضیه سوم    ۸۱
۴-۵-۴ آزمون فرضیه چهارم    ۸۲
۴-۵-۵ آزمون فرضیه پنجم    ۸۳
۴-۵-۶ آزمون فرضیه ششم    ۷۸
‌۴-۶ نيكويي برازش مدل    ۷۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه     ۸۰
۵-۲ بحث    ۸۲
۵-۳نتیجه گیری    ۸۸
۵-۴محدودیت‌ها       ۹۰
۵-۵پیشنهادات        ۱۰۰
پیوست    ۱۰۲
منابع فارسی      ۱۰۴
منابع انگلیسی       ۱۰۷
چکیده انگلیسی      ۱۰۹
فهرست جداول
عنوان                                                              صفحه
جدول  ۲-۱٫ نمرات بالا و پایین عامل های پنج گانه شخصیت    ۲۰
جدول۲ـ۲٫خصوصيات خودشکوفايان    ۲۸
جدول ۳-۱٫آلفای کرونباخ متغیرها    ۶۷
جدول ۱-۴٫ اطلاعات مربوط به جنسيت کارکنان    ۷۰
جدول ۲-۴٫ اطلاعات مربوط به سن کارکنان    ۷۱
جدول۳-۴٫ تعداد افراد بر حسب تحصيلات    ۷۱
جدول ۴-۴: اطلاعات مربوط به سابقه كاري آزمودنی ها    ۷۲
جدول۵-۴٫ آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش در کل گروه نمونه (n=170)    ۷۲
جدول۶-۴٫ ضرايب همبستگي ميان ویژگی‌های شخصیتی(درونگرایی و برون‌گرایی)، توانمندسازی روانشناختی و رضایت‌ شغلی    ۷۳
جدول۷-۶٫ اثرات مستقيم، کل و مقدار‌t مربوط به متغيرهاي درونگرایی با توانمندسازی روانشناختی     ۷۴
جدول۸-۴٫ اثرات مستقيم، کل و مقدار t مربوط به متغيرهاي برونگرایی با توانمندسازی روانشناختی     ۷۴
جد‌و‌ل۹-۴٫‌اثرات مستقيم، ‌کل ‌و مقدار‌t مربوط به متغيرهاي توانمندسازی روانشناختی و رضایت شغلی     ۷۵
جدول۱۰-۴٫ اثرات مستقيم، غیر‌مستقیم، کل و مقدار  tمربوط به متغيرهاي درونگرایی و رضایت شغلی    ۷۵
جدول۱۱-۴٫اثرات مستقيم، غیر‌مستقیم، کل و مقدار  tمربوط به متغيرهاي درونگرایی و رضایت شغلی     ۷۶
جدول۱۲-۴٫آمارهاي نيكويي برازش مدل    ۷۷

فهرست نمودارها
عنوان                                                   صفحه
نمودار ۲-۱- مدل مفهومي تحقیق    ۶۴درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *