no-img

ادامه مطلب

DOC
بررسی خلاقیت، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه ۳ و ۴ شیراز
doc
اکتبر 26, 2017
تعداد صفحه: 134
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی خلاقیت، هوش هیجانی، پیشرفت تحصیلی مدارس دخترانه ناحیه ۳ و ۴ شیراز


پژوهش حاضر به بررسی رابطه خلاقیت، هوش هیجانی پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دخترانه ناحیه ۴ و ۳ شیراز می پردازد بدین منظور از کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی متوسطه، مدارس ناحیه۴ و ۳ مشغول به تحصیل بودند که تعداد آن ۱۵۰۲ است ونمونه آن ۱۵۰ نفربه شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند.جهت گردآوری داده ها نیز از دو پرسش نامه هوش هیجانی بار- آن و رسش نامه خلاقیت تورنس و معدل دانش آموزان استفاده شد که پایایی با روش دو نیمه آزمون آلفای کرونباخ و همسانی درونی و دو فرم موازی بدست آمد .نتایج بدست آمده از شاخص آمار همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند نتایج پژوهش فرضیه محقق بر رابطه معنی داربین هوش هیجانی ،خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دربین دانش آموزان دخترتأییدشد.تمامی فرضیه ها تأیید شد به جز فرضیه دوم که رابطۀ منفی معناداری نشان داد

واژه کلیدی :هوش هیجانی،خلاقیت،پیشرفت تحصیلی.

مقدمه :

چرابرخی نسسبت به برخی دیگر در زندگی موفق تر هستند؟ چه عواملی این تفاوت را رقم می زند؟ از سوی دیگر با توجه به پیشرفت روزافزون دانش و فناوری و اهمیت فراوان یادگیری توانایی حل مسائل و مشکلات پیچیده عصرفناوری شناخت همه جانبه توانمند یهای روان شناختی اهمیتی ویژه یافته است،دراین میان عواملی که درموفقیت فردی درابعادتحصیلی،شغلی،زناشویی،و… دخیل هستند.بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته اند(حاج زاده ،سابق،۱۳۸۰).مطالعه هوش نیزازجمله عوامل موثردرموفقیت به شمارمی رود تلاش گسترده ای رابرانگیخته اندبه اعتقاد برخی ازافراد،هوش توانایی فرد درحل مسائلی مانندریاضیات است .مایر(۲۰۰۰)عقیده داردهوش استعدادانجام اعمال عالی ذهن به منظور درک دنیای اطراف ماست .تحقیقات اجتماعی اغلب درجستجوی درک وفهم مطالب باتأکیدبرجنبه های شناختی بوده است.هوش عمومی تنهابخش کوچکی ازاستعداد فرداست(به نقل ازلانس،۲۰۰۳).درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *