no-img

ادامه مطلب

PDF
بررسی رابطه بين سلامت سازمانی با اثربخشی مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش شهر تهران
pdf
اکتبر 10, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی رابطه بين سلامت سازمانی با اثربخشی مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش شهر تهران


بررسی رابطه بين سلامت سازمانی با اثربخشی مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش شهر تهران

هدف اصلي اين پژوهش بررسی رابطه بين سلامت سازمانی با اثربخشی مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش منطقه ٥ شهر تهران بوده است . جامعه آماري اين پژوهش کليه دبيران (ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ) مدارس دولتي مديريت آموزش و  پرورش منطقه پنج شهر تهران (٣٥٠٩ نفر) مي باشد و حجم نمونه براساس جدول مورگان ٣٤٦ نفر تعيين و با روش نمونه گيري تصادفي ساده و به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديد. روش انجام اين پژوهش از نوع همبستگي مي باشد.

براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سلامت سازماني (OHI) و اثربخشي سازماني استفاده شد. روايي صوري و محتوايي آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجراي آزمايشي و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ  براي سلامت سازماني ٨٩/. درصد و براي اثربخشي سازماني ٩١/. درصد تعيين گرديد.

براي بررسي ابعاد سلامت سازماني ، از الگويي که سلامت سازماني را به شش بعد ساخت دهي ، ملاحظه گري ، پشتيباني منابع ، روحيه ، تأکيد علمي و يگانگي نهادي تقسيم کرده ، استفاده شده است و جهت بررسي اثربخشي از الگويي که اثربخشي را به ششُ بعد رهبري ، ياري رساندن به دانش آموزان ، روابط سازنده با اولياء، برخورد شايسته با معلمين ، مهارت در ارزشيابي کارکنان و اداره امور مدرسه از ديد دبيران مي سنجد،استفاده شده است .

در اين پژوهش ارتباط سلامت سازماني و ابعاد آن با اثربخشي مورد بررسي قرار گرفت . نتايج تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش نشان داد که بين کليه ابعاد سلامت سازماني (ساخت دهي ، ملاحظه گري ، پشتيباني منابع ، روحيه ، تأکيد علمي و يگانگي نهادي ) و اثربخشي سازماني رابطه معني دار وجود دارد و اگر مديران مدارس در به کاربردن روشهاي ايجاد سلامت سازماني تلاش کنند، اثربخشي مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد يافت .موضوعات :
فارسی , مقاله

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *