no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی دبیران مدارس سروستان
doc
می 31, 2016
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی دبیران مدارس سروستان


بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی دبیران مدارس متوسطه شهرستان سروستان درسال تحصیلی ۹۴ـ ۹۳

 مقدمه

بیشتر اندیشمندان بر این باورند که يكي از عواملي كه نقش چشمگيري بر موفقيت و هم عدم موفقيت افراد ايفا مي كند، هوش هیجانی است(نورايي و ساعی، ۱۳۸۹). هوش هیجانی ، ظرفيت يا توانايي سازماندهي احساسات و عواطف خود و ديگران، براي برانگيختن، و کنترل مؤثر احساسات خود و استفاده از آن ها در روابط با ديگران است (گلمن، ۱۳۸۲). برخی از ویژگی های شخصیتی از اثرات فشارهای شغلی- اجتماعی می کاهد.هوش هيجاني، نوعي پردازش عاطفي است كه شامل ارزيابي صحيح عواطف خود و ديگران و بيان مناسب تنظيم سازگارانه آن ها مي باشد؛به نحوي كه به بهبود جريان زندگي منجر می شود(سالووی و همکاران، ۲۰۰۳).

هوش هیجانی

سالوی و مایر هوش هیجانی را به عنوان زیرمجموعه ای از هوش اجتماعی تعریف کردند که شامل توانایی تشخیص و نظارت براحساسات و هیجان های خود و دیگران،توانایی تمیزبین احساسات و هیجان های خود و دیگران و استفاده ازاین اطلاعات برای هدایت تفکر و اقدامات خود فردمی باشد (سالوی ومایر،۱۹۹۰،ص۱۸۹).

انسان همواره براي تأمين نيازهاي فردي خود به كار و تلاش پرداخته است. بديهي است نقش كار در زندگي انسان فراتر از هدف و مقصود ظاهري آن مي باشد. درصورت عدم تناسب ميان خصوصيات فردي و شرايط و ويژگيهاي شغلي، كار مي تواند موجب نارضايتي، تحليل قواي جسماني و رواني و نهايتاً بيماري شود(پاکی، ۱۳۸۰). در سال های اخير پديده فرسودگی شغلی توجه بسياری از محققان و دست اندرکاران بهره وری نيروی انسانی را به خود جلب کرده است. فرسودگی شغلی یک سندرم روانی متشکل از تحلیل عاطفی (احساس تخلیه‌ي قوای روانی)، مسخ شخصیّت (واکنش منفی و عاری از احساس و توأم با بی‌اعتنایی مفرط نسبت به گیرندگان خدمات) و کاهش احساس موفّقیّت فردی است که به ایجاد تصوّر منفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل و احساس عدم ارتباط با مراجعین می‌انجامد و به شدّت روابط فردی، شغلی و سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد

اين نشانگان، پيامد فشار روانی مزمن شغلی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها، این عامل به شکل فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگون وجود دارد و این عوامل استرس زا می توانند در طولانی مدت باعث فرسودگی شغلی شوند(جابلکوسکا و بورکوسکا، ۲۰۰۵) که عمده ترین آنها عبارتند از: بار اضافی کمی و کيفی، تعارض و ابهام در نقش، فقدان مشارکت و فقدان حمايت اجتماعی (عزيزي مقدم ، ۱۳۸۶-۱۳۸۷).

فرسودگي شغلی

فرسودگي شغلي اصطلاحي است که گاهي به جاي آن از معادل هايي چون تنيدگي، تحليل رفتگي، بي رمقي، ازتوان افتادگي، زدگي از کار، خستگي مفرط، تهي شدگي و فرسايش رواني مي توان استفاده کرد. بين روانشناسان بر سر تعريف فرسودگي شغلي اتفاق نظر وجود ندارد.گروهي فرسودگي شغلي را با استرس شغلي يکي مي دانند،”پاينس و ارونسون” در سال ۱۹۸۱ فرسودگي شغلي را از عمده ترين پيامدهاي اجتناب ناپذير استرس شغلي مي دانند که تا زماني که استرس از ميان برداشته نشود، هم چنان ادامه خواهد يافت.

نتيجه فرسودگي شغلي از دست رفتن انگيزه، اشتياق، انرژي و کاهش عملکرد در زندگي است.فرسودگي شغلي تنها خستگي و فشار ناشي از کار نيست که بعد از کار مداوم به وجود آيد بلکه به سبک زندگي فرد و ساعات خارج از کار او نيز سرايت مي کنند.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات

۱ـ۱ـ مقدمه           ۱

۲ـ۱ـ بیان مساله     ۲

۳ـ۱ـ ضرورت واهمیت پژوهش          ۴

۴ـ۱ـ اهداف تحقیق  ۵

۵ـ۱ـ فرضیات تحقیق           ۶

۶ـ۱ـ تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها  ۷

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱ـ۲ـ مبانی نظری فرسودگی شغلی       ۱۰

۱ـ۱ـ۲ـ مفاهیم وتعاریف فرسودگی شغلی            ۱۰

۲ـ۱ـ۲ـ نشانه های فرسودگی شغلی       ۱۲

۳ـ۱ـ۲ـ عوامل به وجود آورنده ی فرسودگی شغلی            ۱۳

۴ـ۱ـ۲ـ مراحل فرسودگی شغلی           ۱۳

۵ـ۱ـ۲ـ رویکردهای فرسودگی شغلی    ۱۴

۶ـ۱ـ۲ـ ابعاد فرسودگی شغلی  ۱۶

۷ـ۱ـ۲ـ پیامدهای فرسودگی شغلی        ۱۹

۸ـ۱ـ۲ـ علایم هشداردهنده فرسودگی شغلی          ۲۱

۹ـ۱ـ۲ـ عوامل به وجود آورنده فرسودگی شغلی   ۲۱

۱۰ـ۱ـ۲ـ افراد مستعد فرسودگی شغلی   ۲۲

۲ـ۲ـ مبانی نظری هوش هیجانی         ۲۳

۱ـ۲ـ۲ـ تعاریف هوش          ۲۳

۲ـ۲ـ۲ـ تعاریف هیجان         ۲۴

۳ـ۲ـ۲ـ تعاریف هوش هیجانی ۲۷

۴ـ۲ـ۲ـ تفاوت هوش هیجانی و هوش شناختی      ۲۸

۵ـ۲ـ۲ـ اهمیت هوش هیجانی  ۲۹

۶ـ۲ـ۲ـ پنج حیطه هوش هیجانی          ۳۰

۷ـ۲ـ۲ـ آموزش هوش هیجانی ۳۱

۸ـ۲ـ۲ـ راهبردهای افزایش هوش هیجانی           ۳۲

۹ـ۲ـ۲ـ سواد آموزی هیجانی  ۳۳

۱۰ـ۲ـ۲ـ کاربرد هوش هیجانی            ۳۴

۱۱ـ۲ـ۲ـ مولفه های هوش هیجانی       ۳۵

۱۲ـ۲ـ۲ـ عوامل موثر درهوش هیجانی  ۳۸

۱۳ـ۲ـ۲ـ نقش هوش هیجانی در سازمان ها         ۳۹

۱۴ـ۲ـ۲ـ ارتباط افسردگی و هوش هیجانی          ۴۲

۱۵ـ۲ـ۲ـ چگونه می توان درهوش هیجانی پیشرفت کرد؟    ۴۵

۳ـ۲ـ پیشینه تحقیق  ۴۷

۱ـ۴ـ۲ـ تحقیقات داخلی         ۴۹

۲ـ۴ـ۲ـ تحقیقات خارجی        ۵۳

فصل سوم : روش تحقیق

۱ـ۳ـ مقدمه           ۵۸

۲ـ۳ـ جامعه آماری  ۵۸

۳ـ۳ـ نمونه آماری   ۵۸

۴ـ۳ـ روش نمونه گیری        ۵۸

۵ـ۳ـ ابزار پژوهش ۵۹

۶ـ۳ـ روش تجزیه وتحلیل یافته ها        ۶۲

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته ها

۱ـ۴ـ مقدمه           ۶۴

۲ـ۴ـ آمارتوصیفی   ۶۵

۳ـ۴ـ آماراستنباطی  ۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱ـ۵ـ بحث ونتیجه گیری       ۷۴

۲ـ۵ـ محدودیت های تحقیق    ۷۵

۳ـ۵ـ پیشنهادات تحقیق         ۷۵

منابع وماخذ          ۷۷

ضمائم    ۸۷

فهرست جداول

جدول۱ـ۴ توزیع فراوانی سن دبیران       ۶۵

جدول۲ـ۴ توزیع فراوانی سابقه خدمت دبیران      ۶۶

جدول ۳ـ۴ توزیع فراوانی وضعیت تاهل دبیران    ۶۷

جدول ۴ـ۴ماتریس همبستگی هوش هیجانی و فرسودگی شغلی    ۶۸

جدول۵ـ۴ رگرسیون چندگانه     ۶۹

جدول۶ ـ۴ تحلیل واریانس        ۶۹

جدول۷ـ۴ـ ضرایب استاندارد و غیراستاندارد متغیر مستقل ۷۰

جدول۸ـ۴ـ نتایج رگرسیون هوش هیجانی و فرسودگی شغلی       ۷۱

 

 درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *