no-img

ادامه مطلب

PDF
تحليل رابطه جو سازمانی با متغيرهای نگرشی و رفتارهای فرانقش در نيروی انسانی کتابخانه های عمومی
pdf
اکتبر 12, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

تحليل رابطه جو سازمانی با متغيرهای نگرشی و رفتارهای فرانقش در نيروی انسانی کتابخانه های عمومی


تحليل رابطه جو سازمانی با متغيرهای نگرشی و رفتارهای فرانقش در نيروی انسانی کتابخانه های عمومی

هدف : هدف از پژوهش حاضر تعيين روابط ميـان متغيرهـاي جـو سـازماني ، رضـايت شـغلي ، تعهـد سازماني و رفتار شهروندي سازماني و ارائه مدلي براي بهبود رفتار شهروندي سازماني از طريق مديريت جـو سازماني و متغيرهای نگرشی در کتابخانه هاي عمومي کشور است .

روش : پژوهش از نظر هـدف ،کاربردي و از نظـر روش انجـام آن پيمايشـي اسـت . ابـزار گـردآوري داده ها پرسشنامه است و نحوه گردآوري آن توصيفي و از نوع همبستگي و بـه طـور مشـخص مبتنـي برمـدل معادلات ساختاري است .جامعه آماري پژوهش تمام کارکنان صفي و سـتادي نهـاد کتابخانـه هـاي عمـومي کشور مي باشد.

يافته ها: طبق يافته ها، جو سازماني کتابخانه هاي عمومي به شکل معني داري با رضايت شـغلي کتابـداران شـاغل در اين نهاد ارتباط دارد. همچنين يافته هاي پژوهش از وجود رابطه قـوي بـين رضـايت شـغلي کتابـداران کتابخانـه هـاي عمومي کشور با تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني کتابداران حکايت دارد. در اين پژوهش رابطـه اي بـين تعهـد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بين کتابداران کتابخانه هـاي عمـومي کشـور ديـده نشـد. همچنـين بـين جـو سازماني با تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني کتابداران کتابخانـه هـاي عمـومي رابطـه معنـي داري وجـود نداشت . در مدل معادلات ساختاري براي نتيجه گيري درباره برازش کلي مدل مي بايستي به مجموعـه اي از شـاخص هـا توجه کرد. در اين پژوهش مدل ارائه شده از لحاظ شاخص هـاي RMSEA،AGFI  وGFI در وضـعيت مناسـبي قـرار دارد. ازاين رو،مي توان نتيجه گيري کرد که مدل از لحاظ برازش مدل خوبي است .موضوعات :
فارسی , مقاله
برچسب‌ها :

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *