no-img

ادامه مطلب

PDF
بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از ديدگاه کتابداران
pdf
اکتبر 12, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از ديدگاه کتابداران


بررسی رابطه جو سازمانی و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر مشهد از ديدگاه کتابداران

هدف : پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ وجود رابطۀ بين جو سازماني و تعهد سازمانی در کتابخانه هـاي عمومي شهر مشهد صورت گرفت .

روش : پژوهش حاضر از نوع کـاربردي و بـه صـورت پيمايشـي صـورت گرفتـه اسـت . جامعـۀمـورد بررسي را ١١٧ کتابدار شاغل در کتابخانه هاي عمومي شهر مشـهد تشـکيل دادنـد. ابـزار گـردآوري دادههـا پرسشنامه اي بود که بر مبناي پرسشنامۀ توصيف جو سازماني هـالپين و کرافـت و پرسشـنامۀ تعهـد سـازمانی مي يرو آلن ، طراحي گرديد.

يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که ميزان رضايت از شاخص جـو سـازماني «تعامـل فـرد بـا سـاير کارکنان » (با ميانگين کل ٤/١٧) ازشاخص «تعامل بين کارمند –مدير» (با ميانگين کل ٢/٨٣)بيشـتر اسـت .

همچنين مشخص گرديد که ميزان تعهد سازماني پاسخگويان در تمامي شاخص ها از حد متوسط (٣)بـالاتر است . از ديگر يافته هاي ايـن پـژوهش ايـن بـود کـه بـه طـور کلـي بـين جـو سـازماني و تعهـد سـازماني در کتابخانه هاي عمومي شهر مشهد رابطه معناداري وجود دارد. همچنين مشخص گرديد که تفـاوت معنـاداري بين زنـان و مـردان از نظـر ميـزان تعهـد سـازماني وجـود نـدارد.ايـن در حـالي اسـت کـه افـراد بـا مـدارک غيرکتابداري از تعهد سازمانی بيشتري برخوردار بودند.

 موضوعات :
فارسی , مقاله

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *