no-img

ادامه مطلب

PDF
تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان
pdf
اکتبر 11, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان


تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان

هدف اين پژوهش تبيين رابطه مهارت هاي مديريتی مديران با جو سازمانی مدارس و رضايت شغلی معلمان از ديدگاه معلمان مي باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است . جامعه آماري مورد نظـر در اين پژوهش کليه معلمان مدارس متوسطه استان هرمزگان هستند که در سال ٩١–١٣٩٠ مورد بررسي قرار گرفته اند و تعدادشان برابر با ٨١٤٣  (٤٠٣٠ نفر مرد و ٤١١٣ نفر زن ) نفر مـي باشـد. جهـت انتخـاب نمونه با توجه به جدول مورگان ٣٦٨ (١٨٤ نفر مرد و ١٨٤ نفر زن ) نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند.

ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مهارت هاي مديريتي ، رضايت شغلي و جو سازماني مي باشد که جهـت تعيين پايايي کليه ابزارهاي پژوهش از ضريب آلفاي کرانباخ استفاده گرديـد. جهـت بررسـي سـؤالات از آزمون ضريب همبستگي پيرسون ، آزمون تي دو نمونه مستقل ، تحليل واريانس يک طرفه ، آزمون تعقيبي توکي و ضريب  رگرسيون استفاده گرديد. پس از تجزيه و تحليل داده ها، نتايج نشان داد:

بين مهارت هاي مديريتي با جو سازماني و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود دارد و ابعاد مهارت هاي مديريتي قادر به پيش بيني جو سازماني و رضايت شغلي مي باشند. بين ديدگاه معلمان زن و مرد در رابطه با جو سازماني تفاوت معنادار آماري وجود ندارد. ديدگاه معلمان زن و مرد در رابطه با مهارت هاي کلي و نيز مهارت هاي فني ، انساني و ادراکي با رضايت شغلي متفاوت است . بين ديدگاه معلمان با سوابق خدمتي مختلف از لحاظ مهارت هاي فني ، انساني و مهارت هاي کلي مديريتي با جو سازماني و رضايت شغلي تفاوت معنادار آماري وجود دارد.



موضوعات :
فارسی , مقاله

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *