no-img

ادامه مطلب

PDF
راﺑﻄﻪ جو سازمانی و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان
pdf
اکتبر 10, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

راﺑﻄﻪ جو سازمانی و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان


راﺑﻄﻪ جو سازمانی و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان

وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺒﺖ، ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﺸﺎط روﺣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ، ﻏﯿﺒﺖ زﯾﺎد، ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن، ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﻨﺎم ﺣﻔﻆ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ” ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
روش ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨـﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان اﮐﺒﺎﺗﺎن، ﺑﻌﺜﺖ، ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن و ﻣﺒﺎﺷﺮ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ﺑـﻮده اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ه از ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ۱۳۷ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ داﻣﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه۱۳۸۶ و ﺑﻬﺎر۱۳۸۷ ﺑﻮده اﺳﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻓﺮدی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫـﺎی ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﮔـﺸﺘﺎوری ﭘﯿﺮﺳـﻮن و آزﻣﻮن t، آزﻣﻮن ﮐﺎی دو، رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه، آزﻣﻮن ANOVA ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: جو سازمانی ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻨـﯽ داری ﺑـﺮ ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان دارد از ﺑـﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، روﺣﯿﻪ ﮔﺮوﻫﯽ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی، ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﮔـﺮی و ﻧﻔـﻮذ و ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس و ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارﻧـﺪ ﮐﻠﯿـﻪ اﺑﻌـﺎد ﺗﻌﻬـﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﻨﺠﺎری( ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی: ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻬﺒﻮد در جو سازمانی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد.موضوعات :
فارسی , مقاله

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *