no-img

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و اثربخشی سازمانی(براساس الگوی فیدلر)
doc
می 31, 2016
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و اثربخشی سازمانی(براساس الگوی فیدلر)


بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و اثربخشی سازمانی(براساس الگوی فیدلر) دبیران مدارس ناحیه ۲ شیراز سال تحصیلی۹۳ـ ۱۳۹۲

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی فیدلر و اثربخشی سازمانی دبیران انجام گرفت. برای انجام این پژوهش دبیران مدارس ناحیه ۲ شیراز بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک مدیریت فیدلرواثربخشی سازمانی پارسونزاستفاده شده است. پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز را با روش آلفای کرانباخ ۸۴/۰ و پرسشنامه سبک مدیریت فیدلر با آلفای کرانباخ ۵۸/۰ استفاده شد. این پرسشنامه ها بین ۸۰ نفر از کارکنان و مدیران توزیع شد. حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریت واثربخشی سازمانی  دبیران مدارس ناحیه ۲ شهرشیراز رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه

آموزش و پرورش به عنوان اساس و زيربناي توسعه فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي و سياسي هر جامعه است، كه امروزه در اغلب كشورها به عنوان صنعت رشد قلمداد مي شود و بيشترين بودجه دولتي را پس از امور دفاعي به خوداختصاص مي دهد. از آن جايي كه بخش قابل توجهي از فعاليت هاي آموزش وپرورش در مدارس صورت مي گيرد مدارس به عنوان يك نظام اجتماعي حساس ومهم، از جايگاه خاصي برخوردارند. مدارس در صورتي خواهند توانست وظيفه خطيري را كه به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند كه سازمانهاي سالم وپويايي باشند.

جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه بالاي آنان و بالطبع باعث افزايش كارايي معلمان مي شود كه افزايش كارايي معلمان به نوبه خودعامل مهمي در افزايش اثربخشي مدرسه محسوب مي شود. آموزش و پرورش رسمي، وسيله يا ساخت و كار ويژه تحقق هدف يا هدفهايي براي جامعه به طوركلي و يا بخشي از آن، محسوب مي شود. تحقق موفقيت آميز هدفها، از طريق اعمال مديريت اثربخش، مستلزم شناخت و فهم درست جوانب پيچيده و گوناگون سازمانهاي رسمي است (علاقه بند، ۱۳۸۴).

سبک یا شیوه رهبری طریقی است که رهبر از نفوذش برای کسب هدف استفاده می کند.بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که سبک رهبری مدیر تحت تأثیر نحوه نگرش وی به نقش خود و کارکنانش قرار دارد(هندی، ترجمه مخبر، ۱۳۷۹ ).

بسیاری ازصاحب نظران مدیریت معتقدند سبک های مدیریت اساسا،تحت تأثیرنگرش وی نسبت به کارکنان است به بیان دیگرعامل عمده ای که سبک های مدیریت راتحت تأثیرقرارمی دهد .شیوة نگرش مدیرنسبت به نقش خودوکارکنان است . مدیران تحت تأثیروضعیت شرایط وامکانات شخصیت نگرش ودانش زیردستان خودهرکدام سبکی خاص را ازمیان انواع سبک های مدیریت انتخاب می کنندومدیری می تواندازدویاچند سبک مدیریت به صورت تلفیقی استفاده کنند(زارعی ،متین ۱۳۷۹).

روشها ارائه‌ مي‌گردد.

اثربخشی

اثربخشی‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از درجه‌ یا میزانی‌ که‌ سازمان‌ به‌ هدفهای‌ موردنظر خود نائل‌ می‌آید. اثربخشی‌ یک‌ مفهوم‌ کلی‌ دارد. به‌بیان‌ ساده‌تر اثربخشی‌ را می‌توان‌ « انجام‌ کارهای‌ درست » نامید.

اثربخشی سازمانی

عبارت است از میزانی که یک سازمان با استفاده ازمنابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود وبدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا وجامعه ی خود اهدافش را برآورده کند.(جواهری کامل، ۱۳۸۱)

اثر بخشی عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده.به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است.

پیتر دراکر معتقد است اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان محسـوب می شود.

در واقع اثربخشی درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان می دهد به عبارت دیگر اندازه ای که یک سازمان به اهدافش تحقق می بخشد.( سید جوادین، ۱۳۸۶)

یک سازمان زمانی اثربخش است که نتایج قابل مشاهده ی آن با اهداف سازمانی برابر بوده و یا بیشتراز آن باشد. ( سید عباس زاده، ۱۳۸۷)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه                 

فصل اول کلیات :

۱ـ ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………۱

۲ـ ۱ـ بیان مساله……………………………………………………………..۴

۳ـ ۱ـ ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………۹

۴ـ ۱ـ اهداف پژوهش…………………………………………………..۱۲

۵ـ ۱ـ فرضیه های پژوهش………………………………………………………..۱۳

۶ـ ۱ـ تعاریف نظری متغیرها……………………………………………………………۱۳

فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۱ـ ۲ـ مقدمه………………………………………………………۱۵

۲ـ۲ـ مبانی نظری پژوهش…………………………………………۱۵

۱ـ۲ـ ۲ـ تعاریف ومفاهیم اثربخشی…………………………………….۱۵

معیارهای اثربخشی

۳ـ۲ـ۲ـ اهمیت اثربخشی سارمانی…………………………………………………………….۱۹

۴ـ۲ـ۲ـ انواع رویکردهای اثربخش……………………………………………………۱۹

۶ ـ۲ـ۲ـاثربخشی برنامه های آموزشی………………………………………………………..۲۷

الگوهای اثربخشی

۸ ـ۲ـ۲ـ مدل های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………۳۰

۹ـ۲ـ۲ـادغام معیارهای اثربخشی……………………………………………….۳۴

۳ـ۲ـ سبک رهبری……………………………………………………..۳۴

۱ـ۳ـ۲ـ تعریف سبک رهبری…………………………………………………۳۴

۲ـ۳ـ۲ـ راه های نفوذوقدرت رهبر……………………………………………………..۳۵

۳ـ۳ـ۲ـ تفاوتهای رهبری ومدیریت……………………………………………۳۵

سبک رهبری فیدلر

۵ـ۳ـ۲ـ مدل مشروط فیدلر………………………………………………..۳۷

تئوری رهبری اقتضایی فیدلر

۷ـ۳ـ۲ـنقدنظریه رهبری فیدلر……………………………………۴۱

۴ـ۲ـپیشینه تحقیق………………………………………………………۴۴

۱ـ۴ـ۲ تحقیقات …………………………………………………………………………..۴۷

۲ـ۴ـ۲ـتحقیقات خارجی…………………………………….۵۱

 

فصل سوم : روش تحقیق

۱ـ۳ـ مقدمه……………………………………………………………………………۵۶

۲ـ۳ـ طرح پژوهش…………………………………………………………………۵۶

۳ـ۳ـ جامعه آماری…………………………………………………..۵۶

۴ـ۳ـ نمونه آماری………………………………………………………………..۵۶

۵ـ۳ـ روش نمونه گیری………………………………………………….۵۷

۶ـ۳ـ ابزارجمع آوری اطلاعات……………………………………………۵۷

۷ـ۳ـ روش آماری تحلیل داده ها………………………………………………….۵۸

۸ـ۳ـ تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………….۵۸

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته ها

۱ـ۴ـ مقدمه…………………………………………………………………..۶۱

۲ـ۴ـآمارتوصیفی……………………………………………………………..۶۲

۳ـ۴ـآماراستنباطی………………………………………………………….۶۲

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

۱ـ۵ـ خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………..۶۹

۲ـ ۵ـ یافته های پژوهش………………………………………………………………….۶۹

۳ـ۵ـ بحث ونتیجه گیری……………………………………………………………..۷۱

۴ـ۵ـ محدودیت های پژوهش…………………………………………………۷۱

۵ ـ ۵ـ پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………..۷۱

منابع ومآخذ…………………………………………………………………….۷۳

ضمائم……………………………………………………………………………۸۰

فهرست جداول

عنوان                صفحه

 

جدول شماره ۱-۴ شاخص های توصیفی سبک رهبری واثربخشی سازمانی……. ۶۲

جدول شماره ۲-۴ آزمون همبستگی مربوط به سبک رهبری واثربخشی سازمانی……. ۶۳

جدول شماره ۳-۴ آزمون همبستگی مربوط به سبک رهبری ونوآوری…………….. ۶۴

جدول شماره ۴-۴ آزمون همبستگی مربوط به سبک رهبری با اثربخشی اسزمانی وتحصیلات.. ۶۶

جدول شماره ۵-۴ آزمون همبستگی مربوط به به سبک رهبری وسلامت سازمانی… …۶۷درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *