no-img

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و اثربخشی سازمانی (بر اساس الگوی فیدلر) دبیران مدارس ناحیه ۲ شیراز سال تحصیلی۹۳ـ ۱۳۹۲
doc
اکتبر 28, 2017
تعداد صفحه: 96
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی مدیران و اثربخشی سازمانی (بر اساس الگوی فیدلر) دبیران مدارس ناحیه ۲ شیراز سال تحصیلی۹۳ـ ۱۳۹۲


این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی فیدلر و اثربخشی سازمانی دبیران انجام گرفت. برای انجام این پژوهش دبیران مدارس ناحیه ۲ شیراز بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند . برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک مدیریت فیدلرواثربخشی سازمانی پارسونزاستفاده شده است. پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز را با روش آلفای کرانباخ ۸۴/۰ و پرسشنامه سبک مدیریت فیدلر با آلفای کرانباخ ۵۸/۰ استفاده شد. این پرسشنامه ها بین ۸۰ نفر از کارکنان و مدیران توزیع شد. حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریت واثربخشی سازمانی  دبیران مدارس ناحیه ۲ شهرشیراز رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها : سبک های مدیریتی ، اثربخشی سازمانی،دبیران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول کلیات :

۱ـ ۱ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۱

۲ـ ۱ـ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….۴

۳ـ ۱ـ ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۹

۴ـ ۱ـ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۵ـ ۱ـ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۶ـ ۱ـ تعاریف نظری متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………۱۳

فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق

۱ـ ۲ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵

۲ـ۲ـ مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱ـ۲ـ ۲ـ تعاریف ومفاهیم اثربخشی…………………………………………………………………………………………..۱۵

۲ـ۲ـ۲ـ معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………………………………………۱۷

۳ـ۲ـ۲ـ اهمیت اثربخشی سارمانی…………………………………………………………………………………………….۱۹

۴ـ۲ـ۲ـ انواع رویکردهای اثربخش…………………………………………………………………………………………….۱۹

۶ ـ۲ـ۲ـاثربخشی برنامه های آموزشی……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۷ـ۲ـ۲ـ الگوهای اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۷

۸ ـ۲ـ۲ـ مدل های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………۳۰

۹ـ۲ـ۲ـادغام معیارهای اثربخشی……………………………………………………………………………………………..۳۴

۳ـ۲ـ سبک رهبری…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۱ـ۳ـ۲ـ تعریف سبک رهبری…………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲ـ۳ـ۲ـ راه های نفوذوقدرت رهبر…………………………………………………………………………………………….۳۵

۳ـ۳ـ۲ـ تفاوتهای رهبری ومدیریت…………………………………………………………………………………………..۳۵

۴ـ۳ـ۲ـسبک رهبری فیدلر……………………………………………………………………………………………………….۳۶

۵ـ۳ـ۲ـ مدل مشروط فیدلر………………………………………………………………………………………………………۳۷

۶ـ۳ـ۲ـ تئوری رهبری اقتضایی فیدلر………………………………………………………………………………………۳۸

۷ـ۳ـ۲ـنقدنظریه رهبری فیدلر………………………………………………………………………………….۴۱

۴ـ۲ـپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۴۴

۱ـ۴ـ۲ تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..۴۷

۲ـ۴ـ۲ـتحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………..۵۱

 

فصل سوم : روش تحقیق

۱ـ۳ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲ـ۳ـ طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳ـ۳ـ جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۴ـ۳ـ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………۵۶

۵ـ۳ـ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۶ـ۳ـ ابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..۵۷

۷ـ۳ـ روش آماری تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………۵۸

۸ـ۳ـ تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………….۵۸

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته ها

۱ـ۴ـ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۶۱

۲ـ۴ـآمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۳ـ۴ـآماراستنباطی……………………………………………………………………………………………………………۶۲

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

۱ـ۵ـ خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۲ـ ۵ـ یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۳ـ۵ـ بحث ونتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۴ـ۵ـ محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۵ ـ ۵ـ پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

منابع ومآخذ…………………………………………………………………………………………………….۷۳

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………۸۰درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *