no-img

ادامه مطلب

DOC
مجموعه گزارش های كارآموزی وكالت و مشاوره حقوقی  قوه قضائيه ۲
doc
دسامبر 18, 2015
تعداد صفحه:350
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

مجموعه گزارش های كارآموزی وكالت و مشاوره حقوقی قوه قضائيه ۲


مجموعه گزارش های كارآموزی وكالت و مشاوره حقوقی قوه قضائيه ۲

از جمله اصول مهم ديگر حقوق كيفري كه همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزاديهاي اساسي فردي شهروندان جامعه متمدن مدني است، اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي‌باشد.

منشأ اصلي قانوني بودن جرم و مجازات را بايد در حقوق رم جستجو كرد. قاعده معروف nullum crimen nulla poena sine lege الهام بخش قوانين جزائي كشورها در يكي دو قرن اخير بوده و به لحاظ اعطاء تأمين قضائي و جلوگيري از خودكامگي قضات و بخصوص مامورين قوه مجريه رعايت آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

مفهوم اين اصل بطور خلاصه اين است كه هيچ كس را نمي‌توان تعقيب، محاكمه و مجازات كرد، مگر به سبب رفتاري كه پيش‌تر در يك متن قانوني قابل اجرا، جرم به شمار آمده و مجازات معيني براي آن مقرر شده باشد.

نظام عدالت كيفري، آنگاه نظامي قانونمند محسوب خواهد شد كه رفتارهاي مجرمانه، نوع و ميزان مجازات هر جرم طرق تعقيب و محاكمه متهمان و كيفيت اجراي مجازات عليه محكومان به صراحت و روشني تمام در قوانين و مقررات موضوعه پيش‌بيني گردند و با همان صراحت و روشني هم به اجرا گذاشته شوند. وجه سلبي يا مفهوم مخالف اين اصل، يعني سلب عنوان مجرمانه از رفتارهايي كه در قلمرو قانون نمي‌گنجد و نفي امكان تعقيب افراد به استناد منابع غيرقانوني، نظير عرف اخلاق و مصالح سياسي بيشتر از جنبه ايجابي آن از اهميت برخوردار است. در هر حال فقط در چنين شرايطي است كه شهروندان احساس امنيت قانوني و قضايي مي‌كنند و با شناسايي مرز ميان قانون و آزادي غالباً به تنظيم رفتار خود و پيش‌بيني عواقب رفتارهاي خلاف قانون مي‌پردازند و از اين راه، هم حقوق و آزاديهاي افراد در برابر مقامات عمومي حفظ مي‌شود و هم با كاهش موارد نقض قانون، منفعتي عليه جامعه مي‌گردد. ضرورت ضابطه مندي نظام عدالت كيفري كه كساني چون منتسكيو (۱۷۵۵-۱۶۸۹) آن را از لوازم تئوري تفكيك قوا دانسته‌اند و انديشمنداني چون بكاريا (۱۷۹۴-۱۷۳۸) از آثار قرارداد اجتماعي شمرده‌اند، داراي سوابق تاريخي روشن است.

اصل قانوني بودن جرم و مجازات براي قاضي تكاليف و وظايفي را ايجاد مي‌كند. وظيفه قاضي به هنگام رسيدگي به عمل تحت تعقيب، استخراج ماده يا مواد منطبق با آن است. بدين ترتيب قاضي نمي‌تواند بنا به عرف و عادات محلي عملي را جرم بداند يا برعكس چون عمل ارتكابي در قضاوت عمومي قبح خود را از دست داده از تعقيب آن خودداري ورزد در مورد مجازاتها نيز قاضي نمي‌تواند بر حسب تشخيص و سليقه خود يا تحت تأثير جو محلي عمل مجازي را مجازات كند و يا از شدت مجازات قانوني بكاهد.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول: سيستم مديريت پرونده‌هاي قضايي (CMS)
وظايف مديران محاكم    ۲۴

فصل دوم: دفاتر دادگاه
گزارش اول: فسخ مبايعه‌نامه    ۲۵
گزارش دوم: دادخواست اعسار و تقسيط محكوم‌به    ۲۸
گزارش سوم: مطالبه وجه چك- قرار تأمين خواسته    ۳۱
گزارش چهارم: تنفيذ وصيت‌نامه    ۳۵
گزارش پنجم: اثبات مالكيت    ۳۷

فصل سوم: دادگاه حقوقي
گزارش ششم: مطالبه وجه چك    ۴۰
گزارش هفتم: تغيير نام    ۴۳
گزارش هشتم: مطالبه وجه چك    ۴۶
گزارش نهم: مطالبه خسارت ناشي از تصادف    ۴۹
گزارش دهم: الزام به تنظيم سند رسمي    ۵۱
گزارش يازدهم: الزام به تحويل مبيع    ۵۴
عنوان    صفحه
گزارش دوازدهم: مطالبه سهم‌الشراكه    ۵۸
گزارش سيزدهم: اعلام انفساخ مبايعه‌نامه    ۶۱
گزارش چهاردهم: تنفيذ وصيت‌نامه    ۶۴
گزارش پانزدهم: تأمين خواسته    ۶۷
گزارش شانزدهم: الزام به انجام تعهد    ۶۹
گزارش هفدهم: تقاضاي اعسار و تقسيط محكوم‌به    ۷۲
گزارش هيجدهم: الزام به فروش ملك مشاع    ۷۴
گزارش نوزدهم: انتقال سند     ۷۷
گزارش بيستم: تقاضاي تجويز انتقال منافع با جبران خسارت دادرسي    ۸۰
گزارش بيست و يكم: مطالبه خسارت تأخير تأديه و تأمين خواسته    ۸۳
گزارش بيست و دوم: مطالبه ديه    ۸۶
گزارش بيست و سوم: فسخ قرارداد مورخ ۲۲/۵/۸۴    ۸۸
گزارش بيست و چهارم: اثبات مالكيت، الزام به تسليم مبيع  وتنظيم سند رسمي    ۹۱
گزارش بيست و پنجم: تقاضاي ابطال گواهي فوت    ۹۵

فصل چهارم: اجراي احكام حقوقي
گزارش بيست و ششم: الزام به انتقال سند رسمي    ۹۹
گزارش بيست و هفتم: الزام به تحويل و تسليم يك واحد آپارتمان    ۱۰۳
گزارش بيست و هشتم: مطالبه خسارت ناشي از تصادف    ۱۰۶
گزارش بيست  ونهم: فسخ قرارداد زمين    ۱۰۹
عنوان    صفحه
گزارش سي‌ام: تخليه يك باب مغازه در قبال پرداخت حق كسب و پيشه    ۱۱۲
گزارش سي‌ و يكم: مطالبه سهم‌الارث    ۱۱۵
گزارش سي‌ودوم: مطالبه سه فقره حواله    ۱۱۸
گزارش سي و سوم: اثبات مالكيت، انتقال سند رسمي    ۱۲۱
گزارش سي و چهارم: مطالبه وجه چك    ۱۲۵
گزارش سي و پنجم: تخليه ملك مورد اجاره    ۱۲۸
گزارش سي و ششم: مطالبه خسارت تأخير تأديه     ۱۳۲
گزارش سي و هفتم: فروش ماترك و تقسيم سهم‌الارث    ۱۳۵
گزارش سي و هشتم: مطالبه حقوق و مزاياي معوقه    ۱۳۸
گزارش سي و نهم: مطالبه يك فقره ديه    ۱۴۱
گزارش چهلم: صدور قرار تأمين خواسته     ۱۴۵

فصل پنجم: دادگاه كيفري
گزارش چهل‌ويكم: تخريب، قدرت‌نمايي، سرقت، تهديد و فحاشي    ۱۴۹
گزارش چهل‌ودوم: تحصيل مال از طريق نامشروع    ۱۵۳
گزارش چهل‌وسوم: ايجاد مزاحمت تلفني و تهديد    ۱۵۷
گزارش چهل‌و چهارم: خيانت در امانت    ۱۶۰
گزارش چهل و پنجم: جعل و استفاده از سند مجعول    ۱۶۴
گزارش چهل و ششم: ورود به عنف    ۱۶۸
گزارش چهل و هفتم: ايجاد مزاحمت، ممانعت از حق، تخريب، درگيري و ضرب و جرح    ۱۷۱
عنوان    صفحه
گزارش چهل و هشتم: اخلال در نظم ترافيكي    ۱۷۷
گزارش چهل و نهم: سهل‌انگاري منجر به فرار زنداني    ۱۸۰
گزارش پنجاهم: ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق     ۱۸۴
گزارش پنجاه و يكم: ورود به عنف و سرقت     ۱۸۸
گزارش پنجاه و دوم: غصب عنوان دولتي    ۱۹۱
گزارش پنجاه و سوم: نگهداري مشروبات الكلي    ۱۹۵
گزارش پنجاه و چهارم: ضرب و جرح عمدي، توهين و تظاهر با سلاح سرد    ۱۹۹
گزارش پنجاه و پنجم: صدور چك بلامحل    ۲۰۲

فصل ششم: اجراي احكام كيفري

گزارش پنجاه و ششم: آدم ربايي، شرب خمر و تهديد به قتل    ۲۰۵
گزارش پنجاه و هفتم: خيانت در امانت    ۲۰۸
گزارش پنجاه و هشتم: عدم ثبت واقعه نكاح دائم    ۲۱۱
گزارش پنجاه و نهم: پرداخت رشوه    ۲۱۳
گزارش شصتم: رابطه نامشروع    ۲۱۵
گزارش شصت و يكم: قتل، مشاركت در آدم‌ربايي و معاونت در قتل    ۲۱۷
گزارش شصت و دوم: زناي به عنف و شرب خمر    ۲۲۰
گزارش شصت و سوم: قتل در حكم شبه عمد ناشي از بي‌احتياطي در رانندگي و نداشتن گواهينامه    ۲۲۳
گزارش شصت و چهارم: قتل عمد    ۲۲۶
گزارش شصت و پنجم: توهين به مقامات رسمي كشور- جعل و استفاده از سند مجعول- نگهداري مشروبات الكلي    ۲۲۹
عنوان    صفحه
گزارش شصت و ششم: فحاشي    ۲۳۲
گزارش شصت و هفتم: تصرف عدواني    ۲۳۴
گزارش شصت و هشتم: كلاهبرداري    ۱۳۶
گزارش شصت و نهم: ترك انفاق    ۲۳۹
گزارش هفتادم: مزاحمت بانوان    ۲۴۲

فصل هفتم: دادگاه خانواده
گزارش هفتاد و يكم: مطالبه مهريه    ۲۴۵
گزارش هفتاد و دوم: اعسار از پرداخت مهريه    ۲۴۸
گزارش هفتاد و سوم: استرداد جهيزيه    ۲۵۱
گزارش هفتاد و چهارم: طلاق توافقي    ۲۵۴
گزارش هفتاد و پنجم: مطالبه اجرت‌المثل    ۲۵۸
گزارش هفتاد و ششم: الزام به تمكين عام و خاص    ۲۶۱
گزارش هفتاد و هفتم: تقاضاي تقسيط مهريه    ۲۶۳
گزارش هفتاد و هشتم: حضانت فرزند مشترك و مطالبه نفقه    ۲۶۶
گزارش هفتاد و نهم: اثبات نسب    ۲۶۹
گزارش هشتادم: مطالبه نفقه    ۲۷۲

فصل هشتم: دادگاه اطفال
گزارش هشتاد و يكم: حمل و نگهداري مشروبات الكلي    ۲۷۶
عنوان    صفحه
گزارش هشتاد و دوم: لواط    ۲۷۹
گزارش هشتاد و سوم: ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به شكستگي بيني    ۲۸۲
گزارش هشتاد و چهارم: حمل و نگهداري مشروب الكلي    ۲۸۵
گزارش هشتاد و پنجم: بي‌احتياطي در رانندگي و ايراد صدمه غيرعمدي    ۲۸۸

فصل نهم: دادگاه تجديدنظر
گزارش هشتاد و ششم: تصادف منجر به جرح    ۲۹۲
گزارش هشتاد و هفتم: ايراد ضرب و جرح عمدي    ۲۹۵
گزارش هشتاد و هشتم: ارتكاب لواط بصورت تفخيذ    ۲۹۸
گزارش هشتاد و نهم: تدليس در ازدواج    ۳۰۱
گزارش نودم: صدور چك بلامحل    ۳۰۴
گزارش نود و يكم: تهديد، فحاشي و افتراء    ۳۰۸
گزارش نود و دوم: ايجاد مزاحمت از طريق نگهداري دام در منزل مسكوني، عدم رعايت بهداشت    ۳۱۲
گزارش نود و سوم: نگهداري مشروب الكلي    ۳۱۵
گزارش نود و چهارم: تقاضاي صدور سند سجلي    ۳۱۸
گزارش نود و پنجم: تقاضاي اعسار و تقسيط محكوم به    ۳۲۱
گزارش نود وششم: تقاضاي ابطال سند سجلي سابق و صدور سند سجلي جديد    ۳۲۴
گزارش نود و هفتم: صدور گواهي عدم امكان سازش و طلاق توافقي    ۳۲۷
گزارش نود و هشتم: لغو امتياز واگذاري و خلع يد     ۳۳۰
گزارش نود و نهم: تجويز انتقال منافع    ۳۳۳
گزارش صدم: تقاضاي صدور اجازه ازدواج مجددموضوعات :
حقوق , کاراموزی

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *