no-img

ادامه مطلب

DOC
روش تحقیق مشکلات دفع فاضلاب روستای باغ ملک
doc
دسامبر 17, 2015
تعداد صفحه:73
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان – خرید

روش تحقیق مشکلات دفع فاضلاب روستای باغ ملک


مشکلات دفع فاضلاب روستای باغ ملک

دفع فاضلاب:

از ابتدای تاریخ و از آغاز دورۀ یکجانشینی، روستاها که اولین کانون های تجمع بشریت بوده اند، با کار و تلاش و تحمل سختی ها و مشکلات روبرو بوده اند. به مرور زمان ساکنین روستاها علاوه بر رفع نیازهای خود بار تأمین مواد غذایی مردمی که در شهرها سکنی داشتند را نیز متحمل شدند.

این در حالی بود که به واسطۀ عدم توجه مسئولان و مقامات کشوری و تخصیص نیافتن بودجۀ لازم به روستاها این مراکز خرابتر شده و از رونق افتاده اند و شهرها از امکانات و بهرۀ بسیار بیشتری برخوردار شده و روز به روز زرق و برق بیشتری به خود گرفته اند.

مسئلۀ سکونت از مسائل مهمی است که از ابتدا تا کنون توجه بشر را به خود معطوف نموده و در طول دوران مختلف هر یک از جوامع به نحوی خاص به این مسئله پاسخ گفته اند. در عهد حاضر بسیاری از فضاهای زیست روستاهای کشور به صورت ناسازگار با شرایط فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی و نیازهای مردمی در آمده و الگوی نامناسبی بدون ایجاد ارتباط منطقی با نیازها و ارزش های جامعۀ امروزین روستایی ما به وجود آورده است.

یکی از مسائل متعدد و گوناگونی که شهرها و روستاها را با مشکل روبرو ساخته است، گردآوری و دفع فاضلاب تولید شده توسط جوامع انسانی است که علاوه بر مسائل بهداشتی و زیست محیطی، چهرۀ سکونتگاه های ما را نیز تهدید می کند.

طراحی، اجرا و بهره برداری از تأسیسات جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب مدت هاست که به عنوان یک سرویس عمومی، اساسی و زیر بنایی در جوامع مختلف شناخته شده است. در کشور ما نیز افزایش جمعیت و در نتیجه بالا رفتن مصرف آب سبب پیدایش فاضلاب ها گردیده و اشکالات فراوانی، نظیر مسائل بهداشت عمومی، آۀودگی محیط، به هم خوردن بیلان طبیعی آب و بالا آمدن سطح آب های زیرزمینی و آلودگی منابع پذیرندۀ آبی شده است.

فهرست عناوین

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱-۱   طرح مسئله………………………………. ۳

۲-۱   فرضیات……………………………………….. ۳

۳-۱   روش تحقیق……………………………………. ۳

۴-۱   نوع تحقیق………………۳

۵-۱   پیشینه تحقیق………………………………………….. ۳

۶-۱   ضرورت تحقیق……………………………….. ۴

۷-۱   کاربرد نتایج…………………………………. ۴

فصل دوم: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

۱-۲   وسعت و موقعیت شهرستان نائین……………………………. ۶

۲-۲   بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان…………………. ۸

۱-۲-۲ ساخت جنسی و سنی………………………………… ۹

۲-۲-۲ مهاجرت………………………………………………… ۹

۳-۲   سواد……………………………………………………… ۱۰

۱-۳-۲ آموزش……………………………………………. ۱۰

۴-۲   دین……………………………………………… ۱۱

۵-۲   بهداشت و درمان در شهرستان……………………………….. ۱۱

۶-۲   وضع فعالیت…………………………………………. ۱۱

۷-۲   بررسی کشاورزی……………………………… ۱۲

۸-۲   بررسی دامداری در شهرستان…………………………….. ۱۳

۹-۲   زمین شناسی و توپوگرافی شهرستان مورد مطالعه………….. ۱۳

۱۰-۲ بررسی منابع آب شهرستان……………………………… ۱۳

فصل سوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا)

۱-۳ تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی…….. ۱۶

۲-۳   تحولات جمعیتی حوزه نفوذ یا منطقه مورد مطالعه………… ۱۷

۱-۲-۳ تعداد و بعد خانوار………………………….. ۱۸

۲-۲-۳ ساختار جنسی………………………………….. ۱۸

۳-۲-۳ ساختار سنی…………………۱۹

۳-۳ بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ……………….. ۲۰

۱-۳-۳ کشاورزی (زراعت)………………………………… ۲۰

۲-۳-۳ دامداری…………………………………………… ۲۰

۴-۳   مطالعه اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب……………… ۲۱

۵-۳   بررسی سوانح طبیعی………………………………………. ۲۱

۱-۵-۳ زلزله…………………………………………………….. ۲۱

۲-۵-۳ سیل…………………………………… ۲۲

۶-۳   بررسی چگ.نگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ روستا……. ۲۲

۷-۳   بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ روستا………. ۲۴

فصل چهارم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

۱-۴   بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی……… ۲۸

۲-۴   زمین شناسی منطقه مورد مطالعه در روستای چاه ملک……… ۲۸

۱-۲-۴   چینه شناسی…………………………………………… ۲۸

۲-۲-۴ مرفولوژی………………………………………………. ۲۸

۳-۲-۴ اراضی کوهستانی………………………………….. ۲۸

۴-۲-۴ تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی………………….. ۲۹

۵-۲-۴ مخروطه افکنه ها……………………………………….. ۲۹

۶-۲-۴ شبکه آبراهه ها………………………………………… ۲۹

۷-۲-۴ واحد تپه های ماسه ای…………………………………….. ۳۰

۳-۴   بررسی وضعیت اقلیمی………………………….. ۳۰

۱-۳-۴ درجه حرارت……………………………………….. ۳۰

۲-۳-۴ باد…………………………………………………… ۳۱

۳-۳-۴ میزان بارندگی و رطوبت……………………………….. ۳۱

۴-۳-۴ رطوبت منطقه مورد مطالعه………………………… ۳۳

۴-۴   شناخت و بررسی عمل پیدایش روستا………………… ۳۳

۵-۴   وجه تسمیه روستا……………………………… ۳۳

۶-۴ تحولات جمعیتی……………………………….. ۳۴

۱-۶-۴ حجم و رشد جمعیت…………………………….. ۳۴

۲-۶-۴ ساختار سنی…………………………………. ۳۶

۳-۶-۴ ساختار جنسی…………………………………. ۳۶

۴-۶-۴ بررسی مهاجرت روستا……………………………… ۳۷

۷-۴   مطالعه سواد و آموزش روستا……………………………. ۳۸

۸-۴   تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا……….. ۴۰

۹-۴   بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا………. ۴۰

۱-۹-۴ آب آشامیدنی………………………………… ۴۰

۲-۹-۴ آب زراعی……………………………….. ۴۱

۱۰-۴   بررسی وضعیت معیشتی روستا……………………… ۴۳

۱۱-۴   انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آن ها…….. ۴۳

۱-۱۱-۴ میزان عملکرد زراعی…………………………. ۴۵

۱۲-۴   دامداری…………………………………………. ۴۵

۱۳-۴   صنعت……………………….. ۴۶

۱۴-۴   توزیع جمعیت در سن فعالیت ها……………………… ۴۷

۱۵-۴   بررسی چگونگی مالکیت ها نحوه تملک اراضی………………… ۴۸

۱۶-۴   بررسی شبکه راه های ارتباطی روستا……………………….. ۵۱

۱۷-۴ بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق و ………………………….. ۵۳

۱-۱۷-۴ برق………………………………………………………… ۵۳

۱۸-۴   نحوه دفع آب های سطحی روستا…………………………… ۵۴

فصل پنجم: مطالعه و بررسی مشکل دفع پسآب و فاضلاب روستای چاه ملک

۱-۵   مقدمه……………………..۵۶

۱-۱-۵ تاریخچه تصفیه فاضلاب…………………………… ۵۶

۲-۱-۵ تصفیه فاضلاب در ایران………………………………… ۵۶

۲-۵   مطالعه و بررسی خاک و ویژگی های آن………………………. ۵۶

۱-۲-۵ ویژگی های خاک های رس………………………….. ۵۷

۲-۲-۵ مشکل آفرین بودن رس ها……………………………….. ۵۷

۳-۵   معضلات فعلی دفع فاضلاب……………………………… ۵۹

۴-۵   مقدار فاضلاب تولیدی در روستای چاه ملک…………….. ۶۳

۵-۵   میزان آب های نفوذی سطحی و زیرزمینی…………………. ۶۵

۶-۵   انتخاب نوع جمع آوری و دفع پسآب و فاضلاب…………….. ۶۵

۷-۵   روش های جمع آوری فاضلاب…………………………. ۶۶

۱-۷-۵ روش مجزا…………………………………………….. ۶۶

۲-۷-۵ روش درهم……………………………………… ۶۶

۸-۵   نوع شبکه فاضلاب روستای چاه ملک……………………. ۶۶

۹-۵   فاضلاب روها…………………………………….. ۶۷

۱-۹-۵ شکل و جنس فاضلاب روها………………………………… ۶۷

۱۰-۵   نوع و جنس فاضلاب روها……………………………………… ۶۸

فصل ششم: ارائه نتایج و پیشنهادات

۱-۶   پیشنهادات……………………………………………. ۷۲

۲-۶   نتیجه گیری……………………………………… ۷۳

منابع و مآخذ………………………………………………… ۷۴

فهرست نقشه ها

نقشه شماره ۱:موقعیت جغرافیایی روستای چاه ملک بر روی نقشه ایران… ۲۶

نقشه شماره ۲:موقعیت روستای چاه ملک در شهرستان نائین…….. ۲۷

نقشه شماره ۳: کاربری اراضی روستای چاه ملک……. ۵۰

نقشه شماره ۴: معابر اصلی و فرعی روستا به تفکیک درجه بندی………. ۵۲

نقشه شماره ۵: شیب معابر و جهت باد غالب روستای چاه ملک……… ۵۲

 

فهرست تصاویر

تصویر شماره ۱و۲: استفاده از انرژی خورشیدی…… ۲۳

تصویر شماره ۳و۴ : رشته قنات روستای چاه ملک و چاه های حفر شده در خاک مشکل ساز.. ۴۲

تصویر شماره ۵: برداشت محصول گندم، دشت چاه ملک……. ۴۴

تصویر شماره ۶: به بار نشستن درختان پسته………. ۴۴

تصویر شماره ۷و ۸: تخریب منازل خشتی و گلی، بر اثر مشکل دفع پسآب و فاضلاب        ۶۰

تصویر شماره ۹و۱۰: رخنمون شدن خاک مشکل ساز در سطح زمین……. ۶۲

تصویر شماره ۱۱و۱۲: نیمه کاره ماندن طرح فاضلاب………………….موضوعات :
روش تحقیق

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *