no-img

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران
doc
اکتبر 11, 2017
تعداد صفحه:180
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران


پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

چکیده

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها دست اندرکار فرآیند ارتباطات هستند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، ۱۳۶۹، ص ۲۴۷).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد ۳۰۰ نفر کارکنان و ۱۴ نفر مدیر دارای تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۱۴ نفر از مدیران به علت کمی شمارش گردید و ۱۶۹ نفر از کارکنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار کارکرد ارتباطات رابینز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مدیر ۹۵/۰ صدم اعتبار پرسشنامه کارمندان ۹۷/۰ صدم تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

بین فرآیند ارتباطات و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد.

مدیران بر این اعتقادند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

مدیران بر این اعتقادند که در پرسنل ایجاد انگیزه می کنند.

مدیران بر این اعتقادند که عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.

مدیران بر این اعتقادند که انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده                                        ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه                                               ۳

۲-۱- بیان مسئله                                               ۳

۳-۱- هدف پژوهش                                           ۴

۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش                                       ۵

۵-۱- انگیزه پژوهش                                            ۶

۶-۱- سوالهای پژوهش                                           ۶

۷-۱- تعاریف عملیاتی                                          ۶

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۱-۲- مبانی نظری پژوهش                                       ۱۱

۱-۱-۲- سابقه تاریخی و نقش ارتباطات                               ۱۲

۲-۱-۲- ارتباطات چیست                                    ۱۴

۳-۱-۲- تعاریف ارتباطات                                   ۱۵

۴-۱-۲- هدف از برقراری ارتباط                                     ۱۷

۵-۱-۲- انواع ارتباطات                                         ۱۸

۶-۱-۲- محاسن ارتباطات غیر رسمی                               ۲۲

۷-۱-۲- شیوه های ارتباط                                   ۲۳

۸-۱-۲- شکلهای ارتباط                                          ۲۵

۹-۱-۲- فرآیند ارتباطات                                       ۲۹

۱۰-۱-۲- الگوی ارتباطی برلو                                   ۳۱

۱۱-۱-۲- ارتباطات سازمانی به عنوان یک فرآیند متقابل                        ۳۱

۱۲-۱-۲- موانع برقراری ارتباط                                     ۳۲

۱۳-۱-۲- کارکردهای ارتباطات                                   ۳۳

۱۴-۱-۲- نقش ادراک در ارتباطات                                 ۴۵

۱۵-۱-۲- بازخور                                           ۴۷

۱۶-۱-۲- ویژگی یک ارتباط مؤثر                                 ۴۹

۱۷-۱-۲- رفتار تأثیر گذار چیست                                ۵۰

۱۸-۱-۲- نقش بیان مؤثر در ارتباطات                                 ۵۰

۱۹-۱-۲- چگونگی اثر بخشی و ارتقاء ارتباطات                             ۵۲

ارتباط مؤثرتر                                            ۵۲

۲۱-۱-۲- نقش شما در بهبود ارتباطات                                ۵۳

۲۲-۱-۲- ارتباطات محور توسعه                                      ۵۵

۲۳-۱-۲- پیشرفت ارتباطات                                      ۵۶

۲۴-۱-۲- انواع ارتباطات در سازمان                                 ۵۹

۲۵-۱-۲- اهمیت ارتباطات سازمانی                               ۶۳

۲۶-۱-۲- مدیریت ارتباطات سازمانی                                  ۶۵

۲۷-۱-۲- اهمیت ارتباطات در مدیریت                                 ۶۵

۲۸-۱-۲- ارتباطات و مشکلات مدیریت                                  ۶۹

۲-۲- عملکرد                                              ۷۰

۱-۲-۲- مدیریت عملکرد                                     ۷۱

۲-۲-۲- دیدگاههای تاریخی در مورد عملکرد                           ۷۲

۳-۲-۲- تعریف ارزشیابی عملکرد                                 ۷۳

۴-۲-۲- سابقه مدل ACHIEVE                                 ۷۵

۵-۲-۲- استفاده از مدل ACHIEVE                                ۷۷

۶-۲-۲- سه کنش مدیریت عملکرد                                  ۸۱

۷-۲-۲- برنامه ریزی عملکرد                                    ۸۲

۸-۲-۲- سرپرستی                                           ۸۳

۹-۲-۲- مرور بر عملکرد                                    ۸۵

۱۰-۲-۲- معیارهای عملکرد                                      ۸۵

۱۱-۲-۲- تجدید نظر در عملکرد ممکن است عملکرد را کم اهمیت جلوه دهد             ۸۸

۱۲-۲-۲- الگوی بهبود عملکرد مدیریت                                ۹۲

۳-۲- پیشینه پژوهش                                       ۹۶

۱-۳-۲- تحقیقات داخل کشور                                     ۹۶

۲-۳-۲- تحقیقات خارج کشور                                     ۹۸

فصل سوم: فرایند پژوهش

۱-۳- روش پژوهش                                     ۱۰۵

۲-۳- جامعه آماری                                    ۱۰۵

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری                         ۱۰۵

۴-۳- ابزار پژوهش                                    ۱۰۶

۵-۳- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                   ۱۰۷

۶-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها                      ۱۰۷

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۱-۴- مقدمه                                          ۱۰۹

۲-۴- توصیف داده ها                                  ۱۱۰

۳-۴- تحلیل داده ها                                  ۱۱۹

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

۱-۵- بحث و نتیجه گیری                               ۱۲۷

۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش                        ۱۲۷

۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش                       ۱۲۷

۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                   ۱۲۷

۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                   ۱۲۸

۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                   ۱۲۸

۴-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی چهارم پژوهش                         ۱۲۹

۲-۵- نتیجه کلی                                     ۱۳۰

۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش                        ۱۳۰

۴-۵- پیشنهادهای پژوهش                               ۱۳۰

۵-۵- خلاصه پژوهش                                     ۱۳۱

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                   ۱۳۶

فهرست منابع لاتین                                    ۱۳۹

 

ضمایم

پرسشنامه مربوط به مدیر

پرسشنامه مربوط به کارکناندرباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *