no-img

ادامه مطلب

PDF
بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در  شهر شيراز
pdf
اکتبر 11, 2017
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شيراز


بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در  شهر شيراز

هدف از انجام اين پژوهش بررسی رابطه ی ميان هوش هيجانی ، رضايت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان يک شرکت خصوصي است . در اين پژوهش پنج فرضيه مورد بررسي قرار گرفت . نمونـه ي پـژوهش شامل ٢٠٠ نفر از کارکنان است که با روش نمونه گيري تصادفي طبقـه اي انتخـاب شـده انـد .

ايـن پـژوهش توصيفي از نوع همبستگي بوده است . جهت جمع آوري داده ها ، از پرسشنامه ي هـوش هيجـانی آوسـتين ، رضايت شغلي (JDI) و تعهد سازماني (OCQ) استفاده شد . براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمـار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (ضريب همبستگي ساده ، رگرسيون چندگانـه ) اسـتفاده شده است .

نتايج نشان داد که رابطـه ي ميـان هـوش هيجـانی و رضـايت شـغلي ، هـوش هيجـاني و تعهـد سازماني ، رضايت شغلي و تعهد سازماني معنادار مي باشد . همچنين ميان هوش هيجاني با رضايت شـغلي و هوش هيجاني با تعهد سازماني نيز رابطه اي چندگانه وجود دارد که هـوش هيجـاني ١٦ درصـد از واريـانس رضايت شغلي را پيش بيني مي کند و هـوش هيجـاني ١٤ درصـد از واريـانس تعهـد سـازماني را پـيش بينـي مي کند.موضوعات :
فارسی , مقاله

درباره نویسنده

تک پروژه بزرگترین مرجع برای دانشجویان

تک پروژه 123 نوشته در مرجع پایان نامه، مقاله، کتاب، پروژه دانشجویی، کنکور، استخدامی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *