no-img
برچسب : راﺑﻄﻪ جو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
PDF
راﺑﻄﻪ جو سازمانی و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان
۲,۰۰۰ تومان

راﺑﻄﻪ جو سازمانی و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان


راﺑﻄﻪ جو سازمانی و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﯿﺒﺖ، ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﺸﺎط روﺣﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﺠﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / مهر / ۱۳۹۶    بازدید : 56    نویسنده : تک پروژه